BÁO CÁO TÀI CHÍNH

STTNội dungNgày ban hànhChi tiết
1BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 202420/04/2024PDF Icon
2BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 202420/04/2024PDF Icon
3BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 2023 (KÝ)30/03/2024PDF Icon
4BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG 2023 (KÝ)30/03/2024PDF Icon
5BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 202330/01/2024PDF Icon
6BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 202330/01/2024PDF Icon
7BCTC RIÊNG QUÝ III NĂM 202321/10/2023PDF Icon
8BCTC HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2023 (KÝ)21/10/2023PDF Icon
9BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT HỢP NHẤT NĂM 202330/08/2023PDF Icon
10BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ NĂM 202330/08/2023PDF Icon
11BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 202321/07/2023PDF Icon
12BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 202321/07/2023PDF Icon
13BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 202321/04/2023PDF Icon
14BCTC RIÊNG QUÝ 1 NĂM 202321/04/2023PDF Icon
15BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG 2022.01/04/2023PDF Icon
16BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 2022.01/04/2023PDF Icon
17BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2022.09/02/2023PDF Icon
18BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2022.09/02/2023PDF Icon
19BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2022.11/11/2022PDF Icon
20BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2022.11/11/2022PDF Icon
21BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT RIÊNG NĂM 2022.05/09/2022PDF Icon
22BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT HỢP NHẤT NĂM 2022.05/09/2022PDF Icon
23BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2022.27/07/0202PDF Icon
24BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2022.27/07/2022PDF Icon
25BCTC QUÝ 2/2022 VÀ BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2022.19/07/2022PDF Icon
26BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 202209/05/2022PDF Icon
27BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 202209/05/2022PDF Icon
28BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.30/03/2022PDF Icon
29BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.30/03/2022PDF Icon
30BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.15/03/2022PDF Icon
31BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.15/03/2022PDF Icon
32BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 202116/11/2021PDF Icon
33BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 202116/11/2021PDF Icon
34BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.11/10/2021PDF Icon
35BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.11/10/2021PDF Icon
36BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 202124/08/2021PDF Icon
37BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 202124/08/2021PDF Icon
38BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 202119/05/2021PDF Icon
39BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 202119/05/2021PDF Icon
40BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN).16/04/2021PDF Icon
41BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN).16/04/2021PDF Icon
42BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.06/04/2021PDF Icon
43BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.06/04/2021PDF Icon
44BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.29/10/2020PDF Icon
45BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.29/10/2020PDF Icon
46BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.28/08/2020PDF Icon
47BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN RIÊNG 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.28/08/2020PDF Icon
48BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/08/2020PDF Icon
49BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/08/2020PDF Icon
50BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (ĐÃ KIỂM TOÁN)01/04/2020PDF Icon
51BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (ĐÃ KIỂM TOÁN)01/04/2020PDF Icon
52BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 201911/02/2020PDF Icon
53BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 201911/02/2020PDF Icon
54BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.04/11/2019PDF Icon
55BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.04/11/2019PDF Icon
56BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.05/09/2019PDF Icon
57BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN RIÊNG NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.05/09/2019PDF Icon
58BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 201926/07/2019PDF Icon
59BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 201926/07/2019PDF Icon
60BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH11/05/2019PDF Icon
61BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH11/05/2019PDF Icon
62BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)12/04/2019PDF Icon
63BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)12/04/2019PDF Icon
64BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 201822/03/2019PDF Icon
65BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 201822/03/2019PDF Icon
66BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 201801/11/2018PDF Icon
67BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 201801/11/2018PDF Icon
68BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ03/09/2018PDF Icon
69BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ03/09/2018PDF Icon
70BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 201804/08/2018PDF Icon
71BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 201804/08/2018PDF Icon
72BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 201812/07/2018PDF Icon
73BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 201812/07/2018PDF Icon
74BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH 201705/06/2018PDF Icon
75BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CHO NĂM TÀI CHÍNH 201705/06/2018PDF Icon
76BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG & BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 201723/02/2018PDF Icon
77BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 201701/11/2017PDF Icon
78BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN SOÁT XÉT 201701/09/2017PDF Icon
79BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN SOÁT XÉT 201701/09/2017PDF Icon
80BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG & BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 201707/08/2017PDF Icon
81BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 201703/05/2017PDF Icon
82BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2016 & BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 201630/03/2017PDF Icon
83BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 201607/03/2017PDF Icon
84BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 201629/10/2016
85BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÔNG TY MẸ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÔNG TY MẸ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT31/08/2016
86BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT31/08/2016
87BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 201603/08/2016PDF Icon
88BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 201603/08/2016PDF Icon
89BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2016: BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 201614/05/2016
90BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 201614/05/2016
91BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 2015.19/02/2016PDF Icon
92BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ IV NĂM 2015.19/02/2016PDF Icon
93BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ III NĂM 2015.08/12/2015PDF Icon
94BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ III NĂM 2015.08/12/2015PDF Icon
95BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 201530/08/2015
96BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 201515/05/2015
97BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 201410/03/2015PDF Icon
98BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 201410/03/2015PDF Icon
99BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV NĂM 2014.16/02/2015PDF Icon
100BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2014.05/11/2014
101BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 201427/08/2014PDF Icon
102BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 201409/08/2014PDF Icon
103BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I NĂM 2014.08/05/2014PDF Icon
104BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ I NĂM 2014.08/05/2014PDF Icon
105BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2013.31/03/2014PDF Icon
106BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2013.31/03/2014PDF Icon
107BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV NĂM 201324/02/2014PDF Icon
108BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 201328/10/2013PDF Icon
109BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 201328/10/2013PDF Icon
110BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 201329/08/2013PDF Icon
111BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 201329/08/2013PDF Icon
112BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 201323/07/2013
113BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÍ I NĂM 2013.26/04/2013PDF Icon
114BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 201218/04/2013PDF Icon
115BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT, RIÊNG QUÝ IV NĂM 2012 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN22/01/2013PDF Icon
116BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT, RIÊNG QUÝ III NĂM 2012 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN23/10/2012PDF Icon
117BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201217/08/2012PDF Icon
118BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201217/08/2012
119BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG, HỢP NHẤT QUÝ 2/2012 VÀ GIẢI TRÌNH CL LN QUÝ 2/2012.07/08/2012PDF Icon
120BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 201227/04/2012PDF Icon
121BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 201222/03/2013PDF Icon
122BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 201104/02/2012PDF Icon
123BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ IV NĂM 201104/02/2012PDF Icon
124BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 201127/10/2011PDF Icon
125BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 201127/10/2011PDF Icon
126BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUÝ II NĂM 201122/08/2011PDF Icon
127BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUÝ II NĂM 201122/08/2011PDF Icon
128BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 201126/07/2011PDF Icon
129BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I NĂM 201125/04/2011PDF Icon
130BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ I NĂM 201125/04/2011PDF Icon
131BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 201014/03/2011PDF Icon
132BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 201014/03/2011PDF Icon
133BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 201029/11/2010PDF Icon
134BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 201030/07/2010
135BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ I NĂM 201021/04/2010
136BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN23/03/2010PDF Icon
137BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 200922/01/2010PDF Icon
138BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 4 NĂM 200922/01/2010PDF Icon
139BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TÁT QUÝ III NĂM 200928/10/2009PDF Icon
140BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT19/08/2009
141BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 200907/08/2009PDF Icon
142BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 200907/08/2009PDF Icon
143BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2008 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN07/08/2009PDF Icon
144BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 200819/01/2009PDF Icon
145BA QUÝ NĂM 2008, CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH LÃI 43.748 TỶ22/10/2008PDF Icon
146BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 200823/07/2008PDF Icon
147BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY I NĂM 200804/07/2008PDF Icon