Lịch sử công ty

  • 1997
  • 2000
  • 2005
  • 1997
  • 1997
  • 1997
  • 1997
  • 1997
  • 1997
  • 1997

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…

Thành lập Xí Nghiệp Than Uông bí

Xí nghiệp Than Uông Bí (thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) được thành lập năm 1997 với khai trường là khối Bắc và Nam của mỏ Đông Tràng Bạch, có diện tích 600ha. Đây là diện khai thác bao gồm hệ thống hầm lò cũ, vỉa than mỏng, chủ yếu là than cám nhiệt lượng thấp, giá trị thương phẩm không cao, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, mỏ than nằm trong khối địa chất phức tạp, không ổn định, nhiều vết đứt gãy, nên quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác thăm dò nguồn than lớn. Hơn nữa địa bàn khu mỏ nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều tuyến đường gây khó khăn trong quản lý và ngăn chặn khai thác than trái phép. Mặt khác sản xuất than hầm lò với những quy định nghiêm ngặt chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ; công tác quản lý môi trường, quản lý và sử dụng lao động…