THÔNG TIN CÔNG BỐ

STTNỘI DUNGNGÀY BAN HÀNHCHI TIẾT
1NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202417/01/2024PDF Icon
2BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 202305/07/2023PDF Icon
3NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY: TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG01/06/2023PDF Icon
4NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO BCTC NĂM 202326/05/2023PDF Icon
5BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC 202323/05/2023PDF Icon
6THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202316/05/2023PDF Icon
7SỐ 732 VV TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 1, QUÝ 2 2023 VÀ BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 202312/04/2023PDF Icon
8TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 202306/04/2023PDF Icon
9BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 202205/04/2023PDF Icon
10THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.29/03/2023PDF Icon
11NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023.28/03/2023PDF Icon
12CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.27/02/2023PDF Icon
13CBTT VĂN BẢN CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NINH VỀ VIỆC ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 202315/02/2023PDF Icon
14NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023.30/01/2023PDF Icon
15BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 202216/01/2023PDF Icon
16BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022.06/01/2023PDF Icon
17BÁO CÁO VỀ TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 4 VÀ BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2022.30/12/2022PDF Icon
18TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 3/2022.13/10/2022PDF Icon
19THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CTY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (MCK: QNC)09/09/2022PDF Icon
20THÔNG BÁO VV CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH29/08/2022PDF Icon
21CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT LIÊN QUAN PHÁT HÀNH.24/08/2022PDF Icon
22BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN.04/08/2022PDF Icon
23NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ04/08/2022PDF Icon
24BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐÃ KIỂM TOÁN.01/08/2022PDF Icon
25ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/08/2022PDF Icon
26THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.28/07/2022PDF Icon
27NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.28/07/2022PDF Icon
28BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.26/07/2022PDF Icon
29BÁO CÁO CBTT BẤT THƯỜNG LIÊN QUAN BC KẾT QUẢ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.26/07/2022PDF Icon
30BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.22/07/2022PDF Icon
31THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH.22/07/2022PDF Icon
32BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2022.17/06/2022PDF Icon
33PHÊ DUYỆT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 202216/06/2022PDF Icon
34TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2022.27/05/2022PDF Icon
35THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH27/05/2022PDF Icon
36CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.25/04/2022PDF Icon
37BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.01/04/2022PDF Icon
38BÁO CÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.15/02/2022PDF Icon
39BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021.19/01/2022PDF Icon
40THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ.27/12/2021PDF Icon
41BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY.18/12/2021PDF Icon
42BÁO CÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN THẾ PHƯƠNG KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN QNC.08/12/2021PDF Icon
43BÁO CÁO VỀ VIỆC BÁN CỔ PHIẾU QNC CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY)03/12/2021PDF Icon
44HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN.02/12/2021PDF Icon
45PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ QNC NĂM 2021.18/11/2021PDF Icon
46HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN.18/11/2021PDF Icon
47CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.22/10/2021PDF Icon
48CBTT VĂN BẢN CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA QNC.01/09/2021PDF Icon
49BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.11/06/2021PDF Icon
50THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.07/06/2021PDF Icon
51HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2021.21/05/2021PDF Icon
52THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021.12/05/2021PDF Icon
53BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.20/04/2021PDF Icon
54CBTT V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.05/04/2021PDF Icon
55CBTT VĂN BẢN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021.18/03/2021PDF Icon
56THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ MỜI CHÀO GIÁ TIÊU THỤ ĐẤT PHỦ THẢI MỎ ĐÁ SÉT NÚI NA.03/03/2021PDF Icon
57BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020.15/01/2021PDF Icon
58CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY.29/12/2020PDF Icon
59CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÔNG TY.24/12/2020PDF Icon
60CBTT HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA QNC NĂM 2020.10/11/2020PDF Icon
61VĂN BẢN BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU CÔNG TY NĂM 2020.09/11/2020PDF Icon
62THÔNG BÁO CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH MÃ CHỨNG KHOÁN QNC.30/09/2020PDF Icon
63THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU QNC TẠI HNX.24/09/2020PDF Icon
64BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.10/07/2020PDF Icon
65THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.09/06/2020PDF Icon
66QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/06/2020PDF Icon
67ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/06/2020PDF Icon
68KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.01/06/2020PDF Icon
69TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY.20/05/2020PDF Icon
70TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2020.20/05/2020PDF Icon
71THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.19/05/2020PDF Icon
72THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025.08/05/2020PDF Icon
73THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.08/05/2020PDF Icon
74QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU.20/04/2020PDF Icon
75CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.22/04/2020PDF Icon
76THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CHỐT NGÀY 10/03/2020 (DO THAY ĐỔI THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHCĐ 2020 VÌ DỊCH BỆNH COVID)16/04/2020PDF Icon
77THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.07/04/2020PDF Icon
78BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.07/04/2020PDF Icon
79BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/04/2020PDF Icon
80THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS QNC 2020-202520/03/2020PDF Icon
81THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QNC 202020/03/2020PDF Icon
82BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU SAU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VĐL ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY.19/03/2020PDF Icon
83BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.19/03/2020PDF Icon
84CBTT VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CHÍNH THỨC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2020.17/03/2020PDF Icon
85CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.17/02/2020PDF Icon
86CBTT VĂN BẢN CỦA UBCK VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY.09/12/2019PDF Icon
87CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY.03/09/2019PDF Icon
88VĂN BẢN CẢI CHÍNH THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 251.811.090.000 ĐỒNG LÊN 371.811.090.000 ĐỒNG01/08/2019PDF Icon
89THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU: PHẦN VIỆC CÒN LẠI THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI CẨM THỦY.23/07/2019PDF Icon
90DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN QNC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 201917/07/2019PDF Icon
91DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA QNC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 201917/07/2019PDF Icon
92BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201912/07/2019PDF Icon
93CBTT GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ25/06/2019PDF Icon
94CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 250 TỶ ĐỒNG21/06/2019PDF Icon
95BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201918/06/2019PDF Icon
96CBTT VỀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2019.21/05/2019PDF Icon
97BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201919/05/2019PDF Icon
98THÔNG BÁO SỐ: 426/TB-SGDHN NGÀY 22/04/2019 CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI " VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU QNC RA KHỎI DIỆN BỊ KIỂM SOÁT CHUYỂN SANG DIỆN BỊ CẢNH BÁO "14/05/2019PDF Icon
99BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BCTC RIÊNG QNC NĂM 201814/05/2019PDF Icon
100THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY11/05/2019PDF Icon
101TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH09/05/2019PDF Icon
102THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.23/04/2019PDF Icon
103BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH17/04/2019PDF Icon
104CBTT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201915/03/2019PDF Icon
105CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH14/03/2019PDF Icon
106CBTT VÀ GIẢI TRÌNH NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH14/03/2019PDF Icon
107CBTT VĂN BẢN CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NINH VỀ VIỆC ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201901/03/2019PDF Icon
108THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC22/01/2019PDF Icon
109BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201817/01/2019PDF Icon
110CBTT: BỔ NHIỆM PHỎ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT XI MĂNG24/10/2018PDF Icon
111BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201816/07/2018PDF Icon
112QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY06/07/2018PDF Icon
113QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY06/07/2018PDF Icon
114QUYẾT ĐỊNH V/V THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT QNC06/07/2018PDF Icon
115QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH04/07/2018PDF Icon
116CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CÔNG TY LẦN THỨ 2304/07/2018PDF Icon
117ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH SỬA ĐỔI 201804/07/2018PDF Icon
118BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN03/07/2018PDF Icon
119BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201829/06/2018PDF Icon
120DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ QNC25/06/2018PDF Icon
121DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI QNC25/06/2018PDF Icon
122TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ20/06/2018PDF Icon
123THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 QNC19/06/2018PDF Icon
124TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - QNC27/06/2018PDF Icon
125BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201712/06/2018PDF Icon
126THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN06/06/2018PDF Icon
127THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201806/06/2018PDF Icon
128THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO CÔNG TY QNC24/05/2018PDF Icon
129CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH24/04/2018PDF Icon
130CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CÔNG TY05/04/2018PDF Icon
131THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÔNG TY29/03/2018PDF Icon
132CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO CÔNG TY27/03/2018PDF Icon
133CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY31/03/2018PDF Icon
134CBTT VĂN BẢN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201821/03/2018PDF Icon
135CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201819/03/2018PDF Icon
136THÔNG BÁO CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX) VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA 12 TRIỆU CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG21/02/2018PDF Icon
137THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201806/02/2018PDF Icon
138CÔNG BỐ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU QNC06/02/2018PDF Icon
139V/V UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018 CỦA QNC25/01/2018PDF Icon
140CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN DO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG11/01/2018PDF Icon
141BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201710/01/2018PDF Icon
142QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH CÔNG TY12/01/2018PDF Icon
143CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH04/01/2018PDF Icon
144CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD LẦN THỨ 21 VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU QNC04/01/2018PDF Icon
145ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH04/01/2018PDF Icon
146BÁO CÁO KIỂM TOÁN SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ QNC02/01/2018PDF Icon
147BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA QNC23/12/2017PDF Icon
148QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TY13/12/2017PDF Icon
149THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY QNC13/12/2017PDF Icon
150QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/12/2017PDF Icon
151QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/12/2017PDF Icon
152VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỐ 7518/UBCK-QLCB08/11/2017PDF Icon
153THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ THAN CỤC TRUNG GIAN04/11/2017PDF Icon
154THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH15/08/2017PDF Icon
155BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201725/07/2017PDF Icon
156THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU BỔ SUNG HĐQT, BKS CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI 201720/06/2017PDF Icon
157PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ20/06/2017PDF Icon
158BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201720/06/2017PDF Icon
159TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201716/06/2017PDF Icon
160THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201703/06/2017PDF Icon
161THÔNG BÁO CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG QNC20/05/2017PDF Icon
162THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201716/05/2017PDF Icon
163QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC)06/05/2017PDF Icon
164THÔNG BÁO V/V ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN HỎNG VÀ VẬT TƯ THU HỒI27/04/2017PDF Icon
165VĂN BẢN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201717/04/2017PDF Icon
166VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017 CỦA QNC13/04/2017PDF Icon
167BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH NĂM 201605/04/2017PDF Icon
168ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH31/03/2017PDF Icon
169GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI LẦN THỨ 1931/03/2017PDF Icon
170QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH XÍ NGHIỆP THAN UÔNG BÍ24/03/2017PDF Icon
171CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VỀ CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA QNC24/03/2017PDF Icon
172BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ23/03/2017PDF Icon
173THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (HỎNG FILE)15/02/2017
174QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH - XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ KINH DOANH THAN ĐÔNG TRIỀU13/02/2017
175BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201619/01/2017
176CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ09/01/2017
177GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QNC THAY ĐỔI LẦN THỨ 17 (VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY)29/12/2016
178PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ THÊM 150 TỶ ĐỒNG30/12/2016
179GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI PHƯƠNG NAM: BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI PHƯƠNG NAM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH07/12/2016
180THÔNG BÁO: V/V THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY21/11/2016PDF Icon
181BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG QNC NĂM 201616/11/2016
182THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 201607/11/2016PDF Icon
183TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 201607/11/2016
184TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ07/11/2016PDF Icon
185THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG QNC NGÀY 15.11.201629/10/2016
186QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY: QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY30/09/2016
187QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÀ MÁY XI MĂNG: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÀ MÁY XI MĂNG30/09/2016PDF Icon
188THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH19/08/2016
189BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201629/07/2016
190QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH16/05/2016
191QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỦA BÀ ĐẶNG THU HƯƠNG: QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỦA BÀ ĐẶNG THU HƯƠNG16/05/2016
192CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016: CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 201604/05/2016PDF Icon
193QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY21/04/2016PDF Icon
194QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁT NHẬP PHÒNG ĐẦU TƯ KD HẠ TẦNG CÔNG TY VÀO BAN QUẢN LÝ KCN CÁI LÂN21/04/2016PDF Icon
195THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG VŨ TRỌNG HIỆT VÀ ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH.: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG VŨ TRỌNG HIỆT VÀ ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH21/04/2016
196KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201609/04/2016PDF Icon
197TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.31/03/2016
198BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.28/03/2016
199THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM VÀ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.22/03/2016
200BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY NĂM 201518/03/2016
201THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.16/03/2016
202THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.09/03/2016
203THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ÔNG TÔ NGỌC HOÀNG LÀM THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.25/02/2016
204THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN LONG GIANG25/02/2016
205BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.25/01/2016PDF Icon
206THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG GÓP VỐN TẠI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG YÊN THANH.09/12/2015
207BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 201517/08/2015PDF Icon
208QUYẾT ĐỊNH TẠM DỰNG SẢN XUẤT NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH (CÔNG NGHỆ LÒ ĐỨNG).04/08/2015PDF Icon
209BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015.22/07/2015PDF Icon
210QUYẾT ĐỊNH V/V SÁT NHẬP XÍ NGHIỆP THI CÔNG CƠ GIỚI VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH II01/06/2015PDF Icon
211ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH NĂM 2015.27/04/2015
212NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.28/04/2015PDF Icon
213BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.28/04/2015PDF Icon
214TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.15/04/2015PDF Icon
215THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201530/03/2015PDF Icon
216BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201423/03/2015PDF Icon
217QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH KHÁCH SẠN HỒNG GAI.09/03/2015PDF Icon
218THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC VÀ THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.10/02/2015
219THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.04/02/2015
220BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014.08/01/2015PDF Icon
221THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN GỬI THƯ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH.22/12/2014PDF Icon
222THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN HỒNG GAI01/12/2014PDF Icon
223THÔNG BÁO VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 52, NGÀY 17/10/2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.24/10/2014PDF Icon
224THÔNG BÁO VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 50, NGÀY 30/9/2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.24/10/2014PDF Icon
225THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HẠ LONG27/08/2014
226THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN KHANG.07/08/2014PDF Icon
227BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201429/07/2014PDF Icon
228QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC GIẢI THỂ ĐỘI CƠ GIỚI CÔNG TY.27/08/2014PDF Icon
229ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐƯỢC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI TỪ NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 201416/04/2014PDF Icon
230NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.16/04/2014PDF Icon
231BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.16/04/2014PDF Icon
232THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201416/04/2014PDF Icon
233BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201303/04/2014PDF Icon
234THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2012 VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201424/02/2014
235THÔNG BÁO VỀ GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KHU VỰC KHỐI NAM, MỎ THAN ĐÔNG TRÀNG BẠCH.15/01/2014PDF Icon
236BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201310/01/2014PDF Icon
237THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013.26/12/2013
238THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2013.22/11/2013
239THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NĂM 201330/10/2013PDF Icon
240THÔNG BÁO VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY.09/08/2013PDF Icon
241THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG MÓNG CÁI09/08/2013PDF Icon
242BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201318/07/2013PDF Icon
243THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH THÔI GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG LINH THẾ HƯNG18/07/2013PDF Icon
244THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH SÁT NHẬP XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG MÓNG CÁI VÀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HẠ LONG18/07/2013PDF Icon
245THÔNG BÁO “V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG UÔNG BÍ & NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TU”14/06/2013PDF Icon
246QUYẾT ĐỊNH “V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG UÔNG BÍ”14/06/2013PDF Icon
247QUYẾT ĐỊNH “V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH: NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TU”14/06/2013PDF Icon
248THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN11/06/2013
249THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.29/05/2013PDF Icon
250QUYẾT ĐỊNH “V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY”29/05/2013PDF Icon
251THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UÔNG BÍ25/05/2013PDF Icon
252THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN15/05/2013PDF Icon
253THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UÔNG BÍ.09/05/2013PDF Icon
254THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐỐI VỚI NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TU.09/05/2013PDF Icon
255CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGÀY 07/5/2013.09/05/2013PDF Icon
256KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201317/04/2013PDF Icon
257NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT 201309/04/2013PDF Icon
258BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 201309/04/2013PDF Icon
259BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 201309/04/2013PDF Icon
260DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 201301/04/2013PDF Icon
261NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201201/04/2013PDF Icon
262TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 201326/03/2013PDF Icon
263THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2011 VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201318/04/2013
264BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201222/01/2013PDF Icon
265THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG KHÁCH SẠN HÒN GAI14/12/2012PDF Icon
266THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 201230/11/2012PDF Icon
267BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201216/07/2012PDF Icon
268THÔNG BÁO CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/05/2012PDF Icon
269QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/05/2012PDF Icon
270NỘI DUNG BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201218/04/2012PDF Icon
271BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011 VÀ QUÍ I NĂM 201211/04/2012PDF Icon
272NỘI DUNG CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201211/04/2012PDF Icon
273BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201106/04/2012PDF Icon
274THÔNG BÁO QUÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 201220/03/2012PDF Icon
275THÔNG BÁO QUÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 201220/03/2012
276THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 201101/03/2012
277GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 12 THÁNG NĂM 201204/02/2012PDF Icon
278THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY.29/11/2011PDF Icon
279THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2011-201217/11/2011PDF Icon
280CÔNG BỐ: VV BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY17/11/2011PDF Icon
281GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 9 THÁNG NĂM 201127/10/2011PDF Icon
282THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG15/08/2011PDF Icon
283CÔNG BỐ : GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI TẠI TẠI MỎ ĐÁ VÔI (NÚI RÙA), PHƯƠNG NAM - UÔNG BÍ - QUẢNG NINH.04/07/2011PDF Icon
284THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT III BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 201002/06/2011PDF Icon
285NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201107/05/2011PDF Icon
286BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201107/05/2011PDF Icon
287BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201125/04/2011
288DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201124/04/2011PDF Icon
289BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201018/04/2011PDF Icon
290GIẤY XÁC NHẬN DỰ HOẶC UỶ QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201118/04/2011PDF Icon
291THÔNG BÁO TRIỆU TẬP DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201118/04/2011PDF Icon
292THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201110/03/2011PDF Icon
293THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II BẰNG TIỀN MẶT NĂM 201010/12/2010PDF Icon
294THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT I NĂM 201030/11/2010PDF Icon
295NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201030/11/2010PDF Icon
296BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201029/11/2010PDF Icon
297TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 201028/04/2010PDF Icon
298BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 200912/04/2010PDF Icon
299THÔNG BÁO V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT III NĂM 200902/04/2010PDF Icon
300THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU HÀNH SỬ DỤNG MẪU CON DẤU MỚI CỦA CÔNG TY30/11/2010PDF Icon
301THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 200922/01/2010PDF Icon
302THÔNG BÁO TRẢ CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 2009 BẰNG CỔ PHIẾU06/01/2010PDF Icon
303NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 200906/01/2010
304BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN06/01/2010PDF Icon
305THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN06/11/2009PDF Icon
306LỄ TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN29/09/2009PDF Icon
307CAI LAN PORT EXPANSION PROJECT EVALUATION REPORT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS09/09/2009PDF Icon
308THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT I NĂM 200918/08/2009PDF Icon
309KHÁNH THÀNH DÂY CHUYỀN LÒ QUAY 2 NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH II12/08/2009PDF Icon
310THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2008 BẰNG CỔ PHIẾU07/08/2009PDF Icon
311NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200907/08/2009PDF Icon
312THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 200911/04/2009PDF Icon
313NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 200911/04/2009PDF Icon
314BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 200911/04/2009PDF Icon
315BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 200801/04/2009PDF Icon
316THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2008 VÀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200913/03/2009PDF Icon
317THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 200812/02/2009PDF Icon
318THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ "V/V CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2008"01/12/2008PDF Icon
319BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ13/08/2008PDF Icon
320THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ31/05/2008PDF Icon
321NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200804/07/2008PDF Icon
322BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH TẠI ĐHCĐ NĂM 200804/07/2008PDF Icon
323THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200808/05/2008
324BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 200717/04/2008PDF Icon
325THÔNG BÁO V/V CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 200722/01/2008PDF Icon
326THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GDCK HÀ NỘI14/01/2008PDF Icon
327CÔNG BỐ CẢNG XUẤT XI MĂNG VÀ CLINKER LAM THẠCH14/01/2008PDF Icon
328THÔNG BÁO V/V: HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ LƯU KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN14/12/2007PDF Icon
329THÔNG BÁO V/V : CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN08/12/2007PDF Icon
330THÔNG BÁO:CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC QUẢN LÝ CỔ PHIẾU VÀ UỶ QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG26/11/2007PDF Icon
331THÔNG BÁO THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ KINH DOANH THAN ĐÔNG TRIỀU08/12/2007PDF Icon