Đoàn giám sát của HĐND thành phố Uông Bí đến kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường

Ngày 17/8/2023, thực hiện Quyết định số 104/QĐ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND Thành phố Uông Bí, Đoàn giám sát HĐND thành phố do đồng chí Trần Phi Long: Thành ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Công ty QNC để thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2023.
Qua kiểm tra thực tế hiện trường, các khu vực sản xuất, nghe báo cáo và xem các hồ sơ tài liệu. Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả Công ty đã đạt được, Công ty đã thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt từ năm 2020 đến nay.
Công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp/giải pháp về bảo vệ môi trường, chú trọng quan tâm đầu tư (như cải tiến hệ thống của 2 dây chuyền sản xuất với tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng. Trong đó, đã đầu tư 70 tỷ đồng cải tạo, chuyển đổi 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi, triển khai hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường trong sản xuất, mô hình Vracbank…)
Bên cạnh đó Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương/các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt/hiệu quả các mặt công tác khác như: An ninh trật tư, Bảo vệ môi trường và An sinh xã hội; Đảm bảo việc làm/thu nhập ổn định cho 1000 lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương và của tỉnh.